โครงสร้างธาตุ

โครงสร้างธาตุหมายถึงวิธีการจัดวางและการเชื่อมต่อของอะตอมภายในธาตุ ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคพื้นฐานของอะตอม โครงสร้างธาตุแต่ละตัวจะมีจำนวนอนุภาคและการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดวางอิเล็กตรอนในโครงสร้างเชิงอะตอมของธาตุ โดยมีโซนรอบซิกม่าที่เก็บรักษาอิเล็กตรอน

 

โครงสร้างอะตอมของธาตุ การเชื่อมต่อแข็งแรงระหว่างอะตอม

โครงสร้างอะตอมของธาตุ มีผลต่อคุณสมบัติและพฤติกรรมของธาตุนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น โครงสร้างธาตุที่มีการเชื่อมต่อแข็งแรงระหว่างอะตอมอาจทำให้ธาตุนั้นมีความแข็งแรงและมีจุดเริ่มต้นการกลายเป็นของเหลวที่สูงขึ้น อีกตัวอย่างหนึ่งคือ โครงสร้างธาตุที่มีการจัดวางของอิเล็กตรอนที่เหมาะสมอาจมีผลต่อความเป็นตัวของธาตุในรูปแบบที่สามารถเกิดการเคลื่อนที่และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี การศึกษาโครงสร้างธาตุช่วยให้เราเข้าใจลักษณะและพฤติกรรมของธาตุต่าง ๆ ได้มากขึ้น

โครงสร้างอะตอมของธาตุ ประกอบด้วยอนุภาคพื้นฐานของอะตอม ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญสองส่วนคือ

 • นิวเคลียส (Nucleus): เป็นส่วนกลางของอะตอมซึ่งประกอบด้วยอนุภาคอะตอมสองชนิด คือโปรตอน (Proton) ที่มีประจุบวกและนิวตรอน (Neutron) ที่ไม่มีประจุ โปรตอนมีหน้าที่ควบคุมประจุไฟฟ้าในอะตอมและกำหนดสมดุลของอะตอม ในขณะที่นิวตรอนมีหน้าที่เก็บพลังงานและช่วยให้อะตอมมีขนาดใหญ่กว่าเนื้อที่ที่นิวเคลียสครอบไว้
 • โซนอิเล็กตรอน (Electron Shell): เป็นโซนหรือแถบที่นิวเคลียสครอบรอบโดยนิวตรอน เนื่องจากนิวตรอนมีประจุลบ โครงสร้างของโซนอิเล็กตรอนแบ่งเป็นเลเยอร์หรือแถบต่าง ๆ โดยในแต่ละเลเยอร์จะมีจำนวนช่องว่างที่รองรับนิวตรอนตามกฎอ่าน (Aufbau principle) ซึ่งช่วยให้นิวตรอนกระจุดำเนินการและจัดตัวอย่างเป็นระเบียบ

โครงสร้างอะตอมของธาตุจะแตกต่างกันไปตามจำนวนโปรตอนและนิวตรอนที่อยู่ในอะตอม ธาตุที่มีจำนวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากันจะมีโครงสร้างอะตอมที่เหมือนกัน แต่เมื่อจำนวนโปรตอนหรือนิวตรอนมีความแตกต่างกัน โครงสร้างอะตอมก็จะแตกต่างกันตามด้วย นอกจากนี้ โครงสร้างธาตุยังมีผลต่อคุณสมบัติและพฤติกรรมของธาตุนั้น ๆ

ตารางธาตุ ระบบการจัดเรียงธาตุทั้งหมด

ตารางธาตุ(Periodic Table) เป็นระบบการจัดเรียงธาตุทั้งหมดตามลำดับของจำนวนโปรตอนในอะตอมของธาตุ โดยประกอบด้วยตารางที่แสดงธาตุต่าง ๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อธาตุ, สัญลักษณ์ธาตุ, จำนวนอะตอมของธาตุ (จำนวนโปรตอน), ค่ามวลอะตอม, และลักษณะทางเคมีของธาตุต่าง ๆ

ตารางธาตุ แบ่งธาตุออกเป็นแถว (periods) และคอลัมน์ (groups) โดยที่แถวแทนโปรตอนที่มีจำนวนเท่ากันในโครงสร้างอะตอม และคอลัมน์แทนลักษณะเคมีและพฤติกรรมที่คล้ายกันระหว่างธาตุที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกัน

ตารางธาตุ ปัจจุบันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือตารางธาตุของเดมิตรียีฟ (Periodic Table of Elements) ซึ่งได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตามระยะเวลา โดยธาตุจะถูกจัดเรียงตามลำดับของจำนวนโปรตอนจากน้อยไปมาก โดยมีสามส่วนหลัก ๆ คือ บนสุดเป็นอิลิเมนต์ของกลุ่ม 1 ถึง 18 (เรียกว่ากลุ่มหรือคอลัมน์เอน) ออกแบบให้เป็นลักษณะเคมีที่คล้ายกัน ด้านล่างคืออิลิเมนต์ของกลุ่มที่เรียกว่าแถว (Periods) โดยที่อิลิเมนต์ในแถวเดียวกันจะมีจำนวนโปรตอนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากซ้ายไปขวา

ตารางธาตุมีความสำคัญมากในการศึกษาเคมีและวิทยาศาสตร์ เพราะช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับธาตุแต่ละชนิด คุณสมบัติทางเคมี และลักษณะพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารเคมีที่พบในธรรมชาติ

 

ตารางธาตุ 8 หมู่ พร้อมชื่อ ธาตุทั้งหมด

ตารางธาตุ 8 หมู่ พร้อมชื่อ ตามตารางธาตุปัจจุบัน (ตารางธาตุของเดมิตรียีฟ) ได้แก่

 • หมู่ที่ 1: ฮีเลียม (Hydrogen)
 • หมู่ที่ 2: เฮเลเนียม (Helium)
 • หมู่ที่ 3: ลิเทียม (Lithium), โบรอน (Beryllium), โบรอมีน (Boron), คาร์บอน (Carbon), ไนโตรเจน (Nitrogen), ออกซิเจน (Oxygen), ฟลูออรีน (Fluorine), ไมแอน (Methane)
 • หมู่ที่ 4: โซเดียม (Sodium), แมกนีเซียม (Magnesium), อะลูมิเนียม (Aluminum), ซิลิเกต (Silicon), ฟอสฟอรัส (Phosphorus), กำมะถัน (Sulfur), คลอรีน (Chlorine), อาร์กอน (Argon)
 • หมู่ที่ 5: พอเตสเซียม (Potassium), แคลเซียม (Calcium), สเกนเซียม (Scandium), ไทเทเนียม (Titanium), วานาเดียม (Vanadium), โครเมียม (Chromium), แมงกานีส (Manganese), เหล็ก (Iron), โคบอลท์ (Cobalt), นิเกิลเลียม (Nickel), ทองแดง (Copper), ไซงา (Zinc), แกลเลียม (Gallium), เจอร์เมเนียม (Germanium), อาร์เซนิก (Arsenic), สีเลเนียม (Selenium), บริวท์ (Bromine), คริปทอน (Krypton)
 • หมู่ที่ 6: รูบิเดียม (Rubidium), สเตรเทียม (Strontium), อิตเทรียม (Yttrium), ซิริอัม (Zirconium), นีโอเบียม (Niobium), โมลิบดีนัม (Molybdenum), เทคเทียม (Technetium), รูทีเนียม (Ruthenium), รอเดียม (Rhodium), แพลตินัม (Palladium), แอกทีเนียม (Silver), แคดเมียม (Cadmium), อินดิอัม (Indium), แสมสิว (Tin), แอนติโมนี (Antimony), เทลเลียม (Tellurium), ไอโอดีน (Iodine), ไซเรน (Xenon)
 • หมู่ที่ 7: ซีเซียม (Cesium), แบริอัม (Barium), แลนทาไนด์ (Lanthanum), เซเรียม (Cerium), ปรอทแบริอัม (Praseodymium), นีออดิเมียม (Neodymium), โพรเมเทียม (Promethium), ซามาริยัม (Samarium), ยูเทอเรียม (Europium), กาดอลิเนียม (Gadolinium), เทอร์เบียม (Terbium), ดิสโพรเซียม (Dysprosium), โฮลเมียม (Holmium), เออร์เบียม (Erbium), ทูลิยัม (Thulium), อิทเทอร์เบียม (Ytterbium), ลูทีเทียม (Lutetium), ฮาฟเนียม (Hafnium), ทันทาเลียม (Tantalum), ทังสเตน (Tungsten), เรเนียม (Rhenium), ออสเมียม (Osmium), อิริเดียม (Iridium), พลาตินัม (Platinum), แก็สโรน (Gold), ควอนไซต์ (Mercury), ไทแอน (Thallium), แดวิเดียม (Lead), ไบรท์ (Bismuth), พอแลดีอัม (Polonium), อะสเตเทียม (Astatine), แรดอน (Radon)
 • หมู่ที่ 8: แฟรนเซียม (Francium), แรดิอัม (Radium), แแกนเซียม (Actinium), ทอริอัม (Thorium), ปรอทแอคทีเนียม (Protactinium), อิวราเนียม (Uranium), เนปทูเนียม (Neptunium), พลูโทเนียม (Plutonium), แอมเอเรียม (Americium), คิวเรียม (Curium), เบอร์เกลียม (Berkelium), คาลิโฟร์เนียม (Californium), ไอน์สไตเนียม (Einsteinium), เฟอร์เมียม (Fermium), เมนเดเลเวียม (Mendelevium), โนเบลเลียม (Nobelium), ลอร์เรนเซียม (Lawrencium), รัทเธนเฟอร์เดียม (Rutherfordium), ดูบเนียม (Dubnium), ซีบอร์กียม (Seaborgium), โบเรียม (Bohrium), แฮสเซียม (Hassium), มายท์เนเซียม (Meitnerium), ไนซอน (Darmstadtium), โรเเนเชียม (Roentgenium), คอปเปอร์นิคเกียม (Copernicium), นีหยาร์เนียม (Nihonium), ไอสอติเนียม (Flerovium), มอสโคเวียม (Moscovium), เลวิเรียม (Livermorium), ทีเนสเซียม (Tennessine), โอเกเนสเซียม (Oganesson)

 

อนุภาคพื้นฐานของธาตุ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สรุป

โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สรุป คือโครงสร้างที่ประกอบด้วยอนุภาคพื้นฐานของธาตุ ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคองค์ประกอบสามส่วนหลักคืออิเล็กตรอน (Electron), โปรตอน (Proton), และนิวตรอน (Neutron) โดยอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคละเอียดและมีประจุลบอยู่นอกสุดของอะตอม โปรตอนเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกและตั้งอยู่ในกลางอะตอม และนิวตรอนเป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุและตั้งอยู่ในนิวเคลียสรอบโปรตอน

ตารางธาตุคือตารางที่แสดงธาตุต่างๆ ตามลำดับของจำนวนอะตอมนิวเคลียสในธาตุนั้นๆ โดยปัจจุบันใช้ตารางธาตุของเลอาร์เมีย ซึ่งแบ่งธาตุออกเป็นหมวดหมู่หรือกลุ่มตามคุณสมบัติและลักษณะทางเคมี โดยแนวคิดหลักในการจัดหมวดหมู่ธาตุในตารางธาตุคือการจัดเรียงตามลำดับของจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสของธาตุ

สรุปโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุได้ดังนี้

 • โครงสร้างอะตอมประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่วิ่งรอบนิวเคลียสที่มีโปรตอนและนิวตรอน
 • ตารางธาตุประกอบด้วยธาตุต่างๆ ที่เรียงลำดับตามจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสของธาตุ และแบ่งเป็นหมวดหมู่หรือกลุ่มตามคุณสมบัติและลักษณะทางเคมี

 

อิเล็กตรอน โครงสร้างอะตอม สรุป

โครงสร้างอะตอม สรุป คือ โครงสร้างอะตอมประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่วิ่งรอบนิวเคลียสที่มีโปรตอนและนิวตรอน โปรตอนเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกและตั้งอยู่ในกลางอะตอมที่เรียกว่านิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคละเอียดและมีประจุลบอยู่นอกสุดของอะตอม โครงสร้างอะตอมเป็นผลสัมพันธ์ของแรงดึงดูดระหว่างอิเล็กตรอนลบและโปรตอนบวกซึ่งช่วยให้อะตอมเก็บรักษารูปร่างของมันได้

โครงสร้างอะตอมสามารถสรุปได้ว่า

 • อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสภายในเป็นกลุ่มของโปรตอนและนิวตรอน
 • นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกอยู่ภายใน
 • โปรตอนเป็นอนุภาคที่ประกอบด้วยประจุบวกและตั้งอยู่ในกลางอะตอม
 • อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคละเอียดที่มีประจุลบและวิ่งรอบนิวเคลียส
 • โครงสร้างอะตอมเป็นผลสัมพันธ์ของแรงดึงดูดระหว่างอิเล็กตรอนลบและโปรตอนบวก

หรือสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือเรียนรู้เพิ่มเติมในความรู้ด้านนี้ได้ใน อะตอมและตารางธาตุ ม.4 ppt หรือ อะตอมและสมบัติของธาตุ สรุป pdf หรือ โครงสร้างอะตอม pdf เป็นต้น

 

สามารถอัพเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์อื่นๆที่น่าสนใจได้เพิ่มเติม

การสร้างนวัตกรรม สิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มสิ่งใหม่ๆ

วิทยาศาสตร์ทางทะเล สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่นาอัศจรรย์ใจ

การพัฒนายา เพื่อสามารถนำออกมาใช้รักษาผู้ป่วย

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป


สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ argentinabuscador.com